سیستم ردیابی اسناد الکترونیکی ایران

اعتبارسنجی ، ثبت ، پیگیری مدرک

بر اساس کد ملی

رجیستری و رهگیری مدارک با کد اختصاصی

تنها مدارک ثبت شده با کد ملی فرد مطابق با کارت ملی ج.ا.ا دارای اعتبار هستند

Electronic Document Tracking System