سیستم ردیابی اسناد الکترونیکی ایران

اعتبارسنجی ، ثبت ، پیگیری مدرک

کیفـــِ مَدرکـــ

رجیستری و رهگیری مدارک با کد اختصاصی

* پیش ثبت نام دوره‌های آموزشی و ورزشی * اعتبار دهی و پیگیری مدارک * ثبت و درخواست مدرک * شرکت در دوره‌های آموزشی * استخدام

Electronic Document Tracking System